Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu. W celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Specjaliści:

Izabella Wiatrak- logopeda, neurologopeda

Magdalena Ostrowska- logopeda

Justyna Piniaha- logopeda

Wanda Taracha – psycholog

Dorota Dmoch- psycholog

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  • Zajęć rozwijających uzdolnienia
  • Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
  • Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • Porad i konsultacji.