Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 na terenie Miasta Kobyłka

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

– Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce przy ul. T. Kościuszki 6;

– Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2);

– Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 5;

– Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;

– Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11;

– Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w Kobyłce przy ul. Mieszka I 51;

– Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO w Kobyłce przy ul. Oleńki 3;

– Publicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych w Kobyłce przy ul. Zagłoby 5.

W postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca mogą wziąć udział dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2013 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2014 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2015 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2016 roku).
 1. Rekrutacja na rok 2019/2020 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:
 • wewnętrznyw terminie od 26 lutego 2018 r. od godz. 8.00 do 5 marca 2019 r. godz. do 16.00 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 
  Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do ww. publicznych przedszkoli składają w placówce, do której uczęszcza dziecko deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.

Wzór deklaracji rodzice pobierają z placówki, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji.

 • zewnętrzny – zawierający poniższe działania we wskazanych terminach:
 •  od 12 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzające logowanie w systemie.

Dnia 12 marca 2019 r. od godz. 8.00 uruchomiony zostanie moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata.

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

Wniosek należy wypełnić poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać (przez rodziców/opiekunów prawnych) i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 26 marca 2019 r. do godz. 16.00.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia kandydata to 26 marca 2019 r. godz. 16.00.

Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 26 marca 2019 r. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu;

 •  do 26 kwietnia 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 6 maja 2019 r. od godz. 8.00 do 9 maja 2019 r. do godz. 16.00  potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia poprzez podpisanie umów.

UWAGA! Nie potwierdzenie woli w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 10 maja 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Kryteria rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:

– pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

– drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący publiczne przedszkole.

 

Kryteria określone przez ustawodawcę (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z poźn. zm. ).

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały i Publicznego Przedszkola Nr 2 (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 32 pkt;
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 rok) – 16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (zaświadczenie o  zatrudnieniu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o uczęszczani do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego) – 8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzeństwa w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 5. dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o nie korzystaniu z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 2 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie) – 1 pkt.

UWAGA !

Składanie wniosków rekrutacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce od dnia 12 marca do dnia 26 marca 2019 r. w g. 8.00 – 16.00 w pokoju wicedyrektora.

 

Załączniki: